[1]
บัวคีรี ค. ., เทพรัตน์ . ม. ., และ เทพรัตน์ . ธ. ., “การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 130–137, ก.พ. 2021.