[1]
อิฐรัตน์ ส., ละครพล โ. ., พวงดอกไม้ ก. ., และ มีธรรม ป., “การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 138–143, ก.พ. 2021.