[1]
รอดอาวุธ เ., พงษ์พูล ช., จิอู๋ พ. ., และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ช. ., “การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 168–177, ก.พ. 2021.