[1]
รอดคืน ส., ศรีเกตุ โ. ., และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา . ช. ., “สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 178–193, ก.พ. 2021.