[1]
จันทร์ฉาย ณ. . และ สนธิรอด จ. ., “การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 194–203, ก.พ. 2021.