[1]
ฐานเจริญ ก. ., “การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบ้าบัด น้้าเสียและผลิตไบโอดีเซล”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 204–215, ก.พ. 2021.