[1]
ดีจริง ก. . และ สุทธะพินทุ . เ., “การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม : จลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 216–228, ก.พ. 2021.