[1]
จงปลื้มปิติ จ. . และ เวงสูงเนิน . พ. ., “การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 229–237, ก.พ. 2021.