[1]
สุขสมบูรณ์ ร. . และ จันทร์ศิริ ช. ., “ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 238–247, ก.พ. 2021.