[1]
ธรรมปัทม์ P. และ ศิริอมรพรรณ . S. ., “Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach”, pajrmu, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 124–135, ก.พ. 2021.