[1]
อิ่มใจ P. ., ศรีสกุลเตียว P. ., รุจินานนท์ . N. ., และ แก้วบริสุทธิ์ S. ., “Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis niloticus”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 297–304, ก.พ. 2021.