[1]
แพทย์ศาสตร U., “ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 319–324, ก.พ. 2021.