[1]
พรรค์พิทักษ์ ส. ., สุทธิด่าง ป. ., และ ธรรมปัทม์ พ. ., “ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 325–334, ก.พ. 2021.