[1]
ปินะถา พ. ., ส่งศร พ. ., จงรั้งกลาง น. ., และ กลมสอาด พ. ., “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 335–344, ก.พ. 2021.