[1]
แก่นจันทร์ C., อิ่มใจ P. ., แก่นจันทร์ N. ., สวัสดี B. ., จันทะบุตร . L. ., และ โทวรรณา C. ., “Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius auratus”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 355–362, ก.พ. 2021.