[1]
พิมราช ส. ., บุตรศาสตร์ . ส. ., และ ธรรมปัทม พ., “ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 363–371, ก.พ. 2021.