[1]
บุญคง ศ. ., หงษ์ลัดดาพร ช., กุลวงษ์ . ส. ., ครุฑธกะ . ส. ., และ น้อยเมล์ พ. ., “การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 372–381, ก.พ. 2021.