[1]
สุภาพ ณ., วชิราภากร ฉ., ธ้ารงยศวิทยากุล ไ., และ วงศ์เณร จ., “ผลของแหล่งน้ำมันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 248–259, มี.ค. 2021.