[1]
เยียนเพชร จ., ธำรงยศวิทยากุล ไ., วชิราภากร ฉ., ส่งเสริมสกุล ป., สมผล น., และ วงศ์เณร จ., “ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 260–268, มี.ค. 2021.