[1]
สมผล น., ธ้ารงยศวิทยากุล ไ., วิไลลักขณา โ., เผือกเทศ พ., และ เยียนเพ็ชร จ., “ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย”, pajrmu, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 278–288, มี.ค. 2021.