[1]
จิตมนัส ช., “นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 116–125, มี.ค. 2021.