[1]
พิมราช ส., เกษมาลา ถ., และ มุงคุณคําชาว ท., “ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มผลผลิต และขนาดหัวของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 126–138, มี.ค. 2021.