[1]
ศรีไกร ส., รัตนเชิดฉาย ก., และ พิมราช ส., “การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อ จํานวนหน่อและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 139–148, มี.ค. 2021.