[1]
วรามิตร ว., พ่วงบริสุทธิ์ ส., เวชกูล ว., และ พัฒนพานิช ว., “ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 149–157, มี.ค. 2021.