[1]
ไชยเชษฐ อ., ประกอบแสง น., และ ผลดี น., “ลักษณะฟีโนไทป์และการจําแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 158–172, มี.ค. 2021.