[1]
ปุระมงคล เ. และ ธรรมแสง ก., “คุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 173–184, มี.ค. 2021.