[1]
กาบเกษร พ. . และ ยวงสร้อย บ., “ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 185–195, มี.ค. 2021.