[1]
ขามคุลา เ., นันทสาร ม., เปรมโต ป., สวัสดิ์ศรี น., และ ปูนอน ม., “เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 196–207, มี.ค. 2021.