[1]
นิมิตรเกียรติไกล ห. และ โพธารส ต., “อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแต๋น”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 208–215, มี.ค. 2021.