[1]
โพธารส ต. และ นิมิตรเกียรติไกล ห., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 216–226, มี.ค. 2021.