[1]
สายรวมญาติ ร., สุริวงษ์ ว., อินริราย พ., และ สัมฤทธิ์ ธ., “การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 227–233, มี.ค. 2021.