[1]
ดรดี S. และ ขันทองคํา S., “แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งใบมันสําปะหลังแบบชั้นบาง เพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 234–243, มี.ค. 2021.