[1]
บุญอาจ ส., “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 244–252, มี.ค. 2021.