[1]
อินสําราญ Y., จันทร์สว่าง N., ศรีวงษา J., รื่นเรืองฤทธิ์ P., และ อัญญะโพธิ์ M., “ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 253–267, มี.ค. 2021.