[1]
ฐานเจริญ ก., สําโรงพล จ., แก่นนาคํา พ., และ บุญลิตร พ., “การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 268–282, มี.ค. 2021.