[1]
จิตจักรอ., นครพันธุ์ส., บุระคําพ., และ บุตรศรีจันทร์อ., “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย”, pajrmu, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 283-297, มี.ค. 2021.