[1]
ตลับนาคจ., ยะสินธิ์เ., และ สวัสดิ์นะทีอ., “การประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 104-110, มิ.ย. 2021.