[1]
จันทะบุตรเ., “อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 75-79, มิ.ย. 2021.