[1]
ชุมพลเ., “ประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเมล็ดถั่วเหลืองและสับปะรดในการเพิ่มผลผลิตคะน้า”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 34-40, มิ.ย. 2021.