[1]
นันทสารม., สิทธิสันติกุลเ., และ นันทะเสนว., “การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 95-103, มิ.ย. 2021.