[1]
ฐานเจริญก., “การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของไวน์ข้าว (สาโท) จากสูตรข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง 4 ชนิด”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 58-63, มิ.ย. 2021.