[1]
นิลนนท์ธ., พิลาไชยฤ., ชารีโคตรก., และ ศรัญญาศ., “การวิเคราะห์ความเข้มข้นกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง จากของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมเจาะกระเพาะ ด้วยวิธีเนียร์อินฟาเรดสเปคโตรสโกป”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 64-74, มิ.ย. 2021.