[1]
พัวไพบูลย์พ., บุญศรีชนะธ., นันทสารม., ไชยรักษ์ท., เกสรมาลาธ., และ แสนชัยห., “การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน)”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 48-57, มิ.ย. 2021.