[1]
ชาลีเปลี่ยม ก., ทวีกุลไ., และ ปาลินทรฝ., “ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 88-94, มิ.ย. 2021.