[1]
ญารักษา น., แก้วตา ช. ., มากดี ศ. ., และ สาธุพันธ์ ธ. ., “ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค ”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 41–48, พ.ย. 2021.