[1]
ธีรการุณวงศ์ พ., สรรพ่อค้า พ. ., หัตถโกศล ฉ., และ เลาหกุลจิตต์ ณ., “ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา”, pajrmu, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 69–79, ธ.ค. 2021.