โพธิ์รัตน์โส ญ., บุตรศาสตร์ ส., และ ธรรมปัทม์ พ. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองปลอดกลูเตน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 16, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, น. 221-7, doi:10.14456/paj.2019.2.