จันทร์ฉาย ณ. . “สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula Rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ จากเชื้อ Lactobacillus Acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 61-69, doi:10.14456/paj.2016.7.