สวัสดี บ. ., ภูทองหิน พ. ., และ คุณาประถม ส. . “พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas Testudineus)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 70-78, doi:10.14456/paj.2016.8.