พลแสน ก. ., วชิราภากร ฉ. ., วงศ์เณร จ. ., และ แดนสีแก้ว ว. . “การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces Cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 105-1, doi:10.14456/paj.2016.12.